• baner1
  • baner2
  • baner3
  • baner4
  • baner5
  • baner6
  • baner7
  • baner8

Niektóre z naszych realizacji:

 

Remont budynku hali koagulacji wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień


Remont przepompowni ścieków wraz z odwodnieniem terenu SUW Strumień

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań

 

Całodobowa obsługa 5 pompowni wód deszczowych na terenie miasta Zabrze


Zabudowa instalacji odprowadzania wody ze studni wodomierzowej na terenie Oddziału "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju


Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bachorz w km 4+400-4+700 m. Przeciszów


Przebudowa odwodnienia wgłębnego ulicy Południowej w Kobiórze


Odwodnienie Ogrodu Jordanowskiego w Parku imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu


Czyszczenie i umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Cichej w Rudzińcu


Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji na posesje prywatne w miejscowościach: Mnich, Frelichów, Chybie


Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w miejscowości Bytom


Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice

 

Czyszczenie i utrzymanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów


Budowa 7 przykanalików kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lędziny przy ulicy Goławieckiej


Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w ul. Brzoskwiniowej w Wyrach


Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej poprzez budowę dziewięciu przyłączy do nieruchomości na terenie Gminy Wyry


Odwodnienie terenu działki wraz z remontem rowu melioracyjnego w Mysłowicach dla KWK Wesoła


Drenaż oraz izolacja ściany budynku Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu


Budowa odwodnienia budynku oraz pompowni wód wraz z remontem istniejącej studni wodomierzowej dla Domu Seniora w Mysłowicach


Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domie Pomocy w Mikołowie

 

Budowa 1490 metrów przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Zabrze

 

Koszenie oraz bieżące utrzymanie parków na terenie miasta Chorzów


Izolacja fundamentów wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz przebudowie nawierzchni przy ulicy Plebiscytowej 37 w Katowicach

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z stacją podnoszenia ciśnienia dla potrzeb Zamku Lipowiec